NHỮNG NHÃN HIỆU TÁO TRÊN THÙNG

Táo ban đầu được đóng gói để vận chuyển trong các thùng gỗ với nhãn in thạch bản đầy màu sắc của mỗi thương hiệu được dán ở các đầu. Vào những năm 1950, ngành công nghiệp này chuyển sang sử dụng thùng các-tông, và nhãn trái cây không còn sản xuất nữa. Bây giờ chúng là những món đồ phổ biến của những nhà sưu tập.

Những nhãn này không dùng cho mục đích thương mại. Chỉ được sử dụng với sự cho phép cho mục đích thông tin.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nội dung: Một số nhãn táo này bao gồm các mô tả văn hóa lỗi thời hoặc khuôn mẫu, đặc biệt là về người bản địa.

Không thể thu thập
đủ hình ảnh
cổ điển?

Kiểm tra kho lưu trữ của chúng tôi về các quảng cáo và quảng cáo kỷ niệm những quả táo Washington có từ những năm 1950.
Xem bộ sưu tập

Xem: Một trong những điểm truyền hình đầu tiên của Ủy Ban Táo Washington từ những năm 1960.