Tiếp thị & Xuất khẩu Quốc tế

Phát triển
Tốt
Lành

Tiêu chuẩn cao hơn

Tiêu chuẩn táo của Washington là khắt khe nhất trong cả nước. Chúng tôi đánh giá màu sắc, trọng lượng, độ chắc, mức đường, kích thước và tình trạng của mỗi quả táo trước và sau khi thu hoạch trước khi bất kỳ quả nào được đóng gói và bán.