CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

PHẦN A. GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và xem lại Chính sách Bảo mật này. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi làm với dữ liệu được thu thập do bạn truy cập vào trang web này. Nó cũng mô tả một số luật của tiểu bang và liên bang áp dụng cho thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp trong quá trình điều hướng trang web này.

PHẦN B. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Thông tin được thu thập nếu bạn chỉ duyệt trang web này

Khi bạn duyệt trang web này, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn. Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ các thông tin sau về chuyến thăm của bạn:

 1. Miền Internet và địa chỉ mạng mà bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
 2. Loại trình duyệt web và hệ điều hành bạn đang sử dụng;
 3. Ngày và giờ của chuyến thăm của bạn;
 4. Các trang bạn truy cập trên trang web này;
 5. Trang web cuối cùng bạn đã truy cập trước khi đến với chúng tôi; và
 6. Thống kê lưu lượng truy cập web khác như Google Analytics.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập được cơ quan này lưu và sử dụng để cải thiện nội dung của các dịch vụ web của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu cách mọi người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập nếu bạn tình nguyện thông tin

Nếu trong quá trình truy cập trang web của chúng tôi, bạn tham gia vào một cuộc khảo sát, gửi email cho chúng tôi hoặc thực hiện một số giao dịch trực tuyến khác, thông tin bổ sung sau có thể được thu thập:

 1. Địa chỉ email của bạn và nội dung của email.
 2. Thông tin tình nguyện để trả lời một cuộc khảo sát.
 3. Thông tin tình nguyện thông qua một biểu mẫu trực tuyến cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin được thu thập không giới hạn ở các ký tự văn bản và có thể bao gồm các định dạng thông tin âm thanh, video và đồ họa mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi thường sẽ không yêu cầu hoặc thu thập loại thông tin này từ công chúng thông qua trang web này.

Email bạn gửi cho chúng tôi có thể được sử dụng để trả lời các vấn đề và để cải thiện hơn nữa dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển tiếp email của bạn đến đại lý hoặc nhà cung cấp khác để có hành động thích hợp.

Lịch trình lưu giữ hồ sơ được xuất bản bởi Lưu trữ Nhà nước yêu cầu chúng tôi chỉ giữ thông tin này miễn là nó hữu ích, và sau đó tiêu hủy nó; những lịch trình này thay đổi theo thời gian.

PHẦN C. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin nhận dạng cá nhân (“PII”) như được định nghĩa trong Chính sách quyền riêng tư này, có nghĩa là thông tin về một thể nhân có thể dễ dàng nhận dạng đối với cá nhân cụ thể đó. Thông tin cá nhân bao gồm những thứ như tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Chúng tôi sẽ không thu thập PII về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi, hoặc hoàn thành biểu mẫu hoặc khảo sát trực tuyến. Bạn có thể chọn không liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc cung cấp bất kỳ PII nào bằng cách sử dụng biểu mẫu hoặc khảo sát trực tuyến. Việc bạn chọn không tham gia vào các hoạt động này sẽ không làm giảm khả năng sử dụng trang web của chúng tôi và đọc hoặc tải xuống bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web. Nếu bạn chọn cung cấp PII bằng cách gửi email cho chúng tôi, tham gia cuộc khảo sát hoặc hoàn thành biểu mẫu trực tuyến, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin này.

NƠI Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) quản lý việc thu thập thông tin trực tuyến từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Theo COPPA, một trang web phải được sự cho phép của cha mẹ trước khi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về một đứa trẻ dưới 13 tuổi.

Nếu bạn có thắc mắc về cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với đại lý của chúng tôi như được hiển thị trong phần Thông tin Liên hệ của tuyên bố này.

PHẦN D. TRUY CẬP THÔNG TIN CÔNG CỘNG

Ở Bang Washington, luật pháp tồn tại để đảm bảo rằng chính phủ cởi mở và công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ và thông tin thích hợp do chính quyền bang sở hữu. Đồng thời, có những ngoại lệ đối với quyền của công chúng để tiếp cận các hồ sơ công cộng phục vụ các nhu cầu khác nhau bao gồm cả quyền riêng tư của cá nhân. Các trường hợp ngoại lệ được cung cấp bởi cả luật tiểu bang và liên bang.

Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng trang web này có thể là thông tin công khai và có thể được các thành viên của công chúng kiểm tra và sao chép. Đạo luật Hồ sơ Công khai tuyên bố rằng:

Mỗi cơ quan, theo các quy tắc đã xuất bản, sẽ sẵn sàng cho công chúng kiểm tra và sao chép tất cả các hồ sơ công khai, trừ khi hồ sơ đó nằm trong các trường hợp miễn trừ cụ thể của tiểu mục (6) của phần này [RCW 42.56.070 (6)], Chương 42.56 RCW, hoặc quy chế khác miễn trừ hoặc cấm tiết lộ thông tin hoặc hồ sơ cụ thể. Trong phạm vi cần thiết để ngăn chặn sự xâm phạm bất hợp lý đến lợi ích riêng tư cá nhân được bảo vệ bởi Chương 42.56 RCW, một cơ quan sẽ xóa các chi tiết nhận dạng theo cách phù hợp với Chương 42.56 RCW khi nó cung cấp hoặc xuất bản bất kỳ hồ sơ công khai nào; tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, lý do xóa phải được giải thích đầy đủ bằng văn bản.

Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách Quyền riêng tư này và Đạo luật Hồ sơ Công khai hoặc luật khác điều chỉnh việc tiết lộ hồ sơ của cơ quan, Đạo luật Hồ sơ Công khai hoặc luật hiện hành khác sẽ kiểm soát.

PHẦN E. CHỈNH SỬA THÔNG TIN XÁC MINH CÁ NHÂN

Luật tiểu bang yêu cầu các cơ quan thu thập thông tin nhận dạng cá nhân phải cung cấp “thủ tục chỉnh sửa thông tin không chính xác, bao gồm thiết lập cơ chế để các cá nhân xem xét thông tin về chúng và khuyến nghị thay đổi thông tin mà họ cho là không chính xác”. (RCW 43.105.365)

Bạn có thể truy cập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn bằng cách sử dụng thông tin trong phần Thông tin liên hệ ở cuối Chính sách này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa các lỗi thực tế trong thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản thể hiện rõ lỗi đó. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện các chỉnh sửa.

PHẦN F. THEO DÕI VÀ TÙY CHỈNH CỦA NGƯỜI DÙNG CỦA CÁC TRANG

Để phục vụ người dùng tốt hơn, chúng tôi sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn với trang web này, bao gồm cả “cookie”. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie và các công nghệ tương tự được các trang web sử dụng rộng rãi để làm cho chúng hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho nhà điều hành trang web về cách người dùng đang sử dụng trang web của họ. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn chặn cookie bằng cách điều chỉnh “cài đặt”, “tùy chọn” hoặc “tùy chọn internet”. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie cần thiết), điều này có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền kiểm soát các chỉ số do chúng tôi cung cấp và không kiểm soát các công cụ của bên thứ ba hoặc các công nghệ khác được triển khai trên trang web này có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba được nhúng. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được thiết lập và cách quản lý và xóa chúng, vui lòng tham khảo phần “trợ giúp” của trình duyệt của bạn, truy cập giải thích của Ủy ban Thương mại Liên bang về trang mạng (liên kết là bên ngoài), hoặc các tài nguyên về quyền riêng tư của Tiểu bang Washington tại quyền riêng tư.wa.gov.

PHẦN G. BẢO MẬT

Cơ quan này đã thực hiện các bước để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu của mình và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin do chúng tôi duy trì. Các biện pháp này được thiết kế và nhằm mục đích ngăn chặn việc dữ liệu bị hỏng, chặn truy cập không xác định hoặc trái phép vào hệ thống và thông tin của chúng tôi, đồng thời cung cấp sự bảo vệ hợp lý đối với thông tin mà chúng tôi sở hữu. Thông tin này không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào là đưa ra lời khuyên về kinh doanh, pháp lý, hoặc các lời khuyên khác, hoặc đảm bảo là bằng chứng thất bại, sự an toàn của thông tin được cung cấp qua trang web này.

PHẦN H. BẢN QUYỀN

Trang web này chứa văn bản, tác phẩm nghệ thuật, ảnh hoặc nội dung khác thuộc bản quyền của người khác và đang được sử dụng với sự cho phép của chủ bản quyền. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Webmaster  (liên kết gửi e-mail) để được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào có trên trang web này.

PHẦN I. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Cả Tiểu bang Washington hay bất kỳ cơ quan, viên chức hoặc nhân viên nào của Tiểu bang Washington đều không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào do hệ thống này công bố, cũng như xác nhận bất kỳ nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liên kết từ hệ thống này, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra do phụ thuộc vào tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin đó. Các phần của thông tin đó có thể không chính xác hoặc không cập nhật. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dựa vào bất kỳ thông tin nào thu được từ hệ thống này sẽ tự chịu rủi ro.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng bao gồm các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp tư nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của các nhà cung cấp của chúng tôi. Khi bạn theo một liên kết đến một trang web khác, bạn không còn ở trên trang web của chúng tôi nữa và Chính sách Bảo mật này sẽ không áp dụng– bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới đó.

Việc tham chiếu trong trang web này về bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thương mại cụ thể nào, hoặc việc sử dụng bất kỳ tên thương mại, công ty hoặc tập đoàn nào là để cung cấp thông tin và sự thuận tiện cho công chúng và không cấu thành sự chứng thực, khuyến nghị hoặc ưu ái của Nhà nước của Washington, cơ quan này, hoặc các sĩ quan, nhân viên hoặc đại lý của nó.

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách đăng bản sửa đổi trên trang web của chúng tôi.

PHẦN J. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

 • Để xem lại thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi Cán bộ hồ sơ công cộng (liên kết gửi e-mail).
 • Để cung cấp nhận xét về trang web của chúng tôi hoặc thông tin được trình bày trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi email Thông tin (liên kết gửi e-mail).