Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. Ủy Ban Táo Washington(“chúng tôi”) có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và, bằng cách sử dụng trang web này sau khi sửa đổi các điều khoản sử dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó. Nếu bạn thấy các điều khoản sử dụng là không thể chấp nhận được, bạn phải chấm dứt ngay việc sử dụng trang web này.

1. Không có đại diện hoặc bảo hành

1.1 Các tài liệu, đồ họa và hình ảnh được xuất bản trên trang web này có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Ngoài ra, chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin có trong trang web này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết cập nhật thông tin có trong trang web này. Do đó, trong phạm vi luật pháp cho phép, thông tin trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm.

1.2 Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang Web khác hoàn toàn độc lập với trang Web này. Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc xác thực của thông tin hoặc ý kiến ​​có trong bất kỳ trang Web được liên kết nào như vậy, và bất kỳ liên kết nào đến một trang Web khác sẽ không được coi là sự chứng thực của chúng tôi đối với trang Web đó , hoặc của các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong đó.

1.3 Người sử dụng trang web này không nên dựa vào các ý kiến ​​được trình bày tại trang web này khi đưa ra các quyết định kinh doanh, tài chính, cá nhân hoặc các quyết định khác. Ngoài ra, chúng tôi không xác nhận ý kiến ​​của các bên thứ ba được trình bày trên các trang Web được liên kết.

2. Bảo mật

2.1 Việc sử dụng bí mật của bạn đối với trang web này không thể được chúng tôi đảm bảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do vi phạm tính bảo mật liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

3. Giới hạn thiệt hại

3.1 Trong mọi trường hợp, chúng tôi, các cán bộ, nhân viên, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh, công ty con, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào khác đối với bất kỳ việc sử dụng trang web này, hoặc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào khác, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Thuật ngữ “thiệt hại” bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất nào, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc dữ liệu khác trên hệ thống xử lý thông tin của bạn.

4. Quyền sở hữu

4.1 Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi (bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác) trong trang Web này thuộc về chúng tôi. Ngoài ra, tên, hình ảnh và các dấu hiệu khác nhận dạng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi. Danh sách các nhãn hiệu do chúng tôi sở hữu được nêu trong Phần 9 của Điều khoản Sử dụng này. Tất cả các bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác được đề cập trong trang Web này thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.

5. Giấy phép

5.1 Ngoại trừ được quy định rõ ràng trong điều khoản 5.2, không có nội dung nào trong trang web này sẽ được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào, một cách rõ ràng, ngụ ý, bởi estoppel hoặc theo cách khác, theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi, hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba , và không một phần nào của trang Web này có thể được sao chép, tái xuất bản, sao chép, truyền hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Để được phép sử dụng Logo Táo chưa qua phê duyệt, vui lòng xem thông báo Quy tắc và Quy định về Nhãn hiệu của Ủy Ban Táo Washington. Để được phép sử dụng Logo Táo Washington trên các sản phẩm và dịch vụ khác và để được phép sử dụng các nhãn hiệu khác của chúng tôi, vui lòng xem lại thông báo đó và sau đó gửi e-mail yêu cầu giấy phép đến hợp pháp@waapple.org xác định nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ, khu vực địa lý mà bạn muốn sử dụng nhãn hiệu và tên, địa chỉ và địa chỉ e-mail của công ty hoặc tổ chức của bạn cũng như tên và chức danh của bạn.

5.2 Theo đây, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để xem, tái sản xuất, in và phân phối các tài liệu được lấy từ trang Web này với điều kiện (a) các tài liệu đó chỉ được sử dụng cho các mục đích thông tin, phi thương mại và (b) bạn không loại bỏ hoặc che khuất thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác.

6. Liên kết đến trang web này

6.1 Bạn có thể cung cấp các liên kết đến trang Web này với điều kiện (a) bạn không xóa hoặc che khuất thông báo bản quyền, hoặc các thông báo khác trên trang Web này, (b) bạn cung cấp cho chúng tôi thông báo về liên kết đó bằng cách gửi e-mail tới legal @ bestapples .com và (c) bạn ngừng cung cấp liên kết đến trang web này nếu được chúng tôi hướng dẫn làm như vậy.

7. Luật điều chỉnh trong trường hợp tranh chấp

7.1 Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Washington, Hoa Kỳ, khi chúng áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và duy nhất tại đó. Các tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ thuộc thẩm quyền tài phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ và / hoặc Tòa án Tiểu bang Washington và quyền tài phán đối với các tranh chấp đó sẽ chỉ thuộc về Washington, Hoa Kỳ.

8. Tính hiệu lực

8.1 Các Điều khoản Sử dụng này kết hợp bằng cách tham chiếu bất kỳ thông báo nào có trên trang Web này và tạo thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang Web này. Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được tòa án có thẩm quyền xác định là không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ bị cắt bỏ khỏi Điều khoản sử dụng trong khu vực tài phán đó mà không có bất kỳ cách nào làm mất hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này. Tính không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong một khu vực tài phán nhất định sẽ không làm cho điều khoản đó không thể thi hành ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác.

9. Thương hiệu

9.1 Sau đây là danh sách một phần các nhãn hiệu do chúng tôi sở hữu.

  • Những quả táo ngon nhất trên trái đất®
  • Thực phẩm sức khỏe ban đầu®
  • Những quả táo ngon nhất thế giới®
  • Hương vị táo ngon nhất trên trái đất®
  • Hình ảnh của "Crispy" (bên dưới)

Anh chàng chiên giòn

Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.